3
4
6
5 

آبزی گستر زنده رود افتخار دارد اقدام به طراحی و تولید دستگاه انکوباتور ایستاده (تراف عمودی) با نام انکوباتور زنده رود نموده است.

این انکوباتور ایده آل جهت بالا بردن راندمان هچ، ایجاد شرایط قرنطینه ای، کنترل بیماری و همچنین کاهش مصرف آب در مزارع آبزی پروری می باشد.

محصولات